Webbapplikationen – Lust att läsa

Pedagogmodulen

I Pedagogmodulen kan du se dina elever och vilken bok de arbetar med och hur långt eleverna har kommit i den frågemodul som finns publicerad i appen. Frågemodulen är baserad på elevens personliga bok och bygger på de fem lässtrategierna.
Nedan följer en kort presentation av de olika delarna i applikationen.
webbapplikationen

Pedagogiska materialet
Det pedagogiska materialet har nu fem flikar. Start, Förskola, F-3, 4-6 och 7-9. Under Start hittar du Allmän information som exempelvis ”Översikt för lokalt pedagogiskt material” och ”Instruktion för webbapplikation”, där kan man välja på video- eller skriftlig instruktion. De övriga flikarna avser respektive åldersgrupp.

Mitt konto
Under Mitt konto kan du se och eventuellt ändra dina uppgifter såsom för- och efternamn, användarnamn och lösenord. Glöm inte att spara om du gjort några ändringar.

Mina elever
Under denna ikon hittar du de klasser och elever som du är pedagog för. När du klickar på Mina elever får du fram menyn Mina elever. Arbetar du med flera klasser och är verksam i olika skolor, får du en lista med respektive skola och dess klasser. Välj den klass du vill jobba med genom att klicka på Visa. Då får du fram en Klassöversikt med samtliga elever och vilken bok de jobbar med och knapparna Chatt, Arbetsöversikt och Byt lösenord. I Arbetsöversikten kan du se hur långt respektive elev kommit i sin bok. (Se specifikt avsnitt nedan). Som extrapedagog kanske du inte ser alla elever i klassen utan endast dem du arbetar med. Har det skett förändringar i elevantalet i din klass som inte syns i applikationen, meddela oss så korrigerar vi detta.

Arbetsöversikt
I arbetsöversikten under menyn Klassöversikt kan du se hur långt respektive elev har kommit med frågorna i sin bok och hur de har svarat. Varje fråga som eleven svarat på markeras med en färg, blå eller grön. Blå indikerar att eleven inte klurat ut tänkt svarsalternativ och Grön indikerar att de valt det svarsalternativ som frågeställaren tänkt. Du kan även se hur många gånger eleven svarat för att komma fram till sitt svar. Antalet anges med en siffra inuti den blå eller gröna ringen. Eleven ser inte om de svarat ”rätt” eller inte, utan de premieras då de svarat på kapitlets alla frågor genom att få en trofé. (Se avsnittet Troféer i elevmodulen).

För att välja annan elev så har du knapparna Föregående elev och Nästa elev uppe till höger i fönstret. Där kan du enkelt och bekvämt ”bläddra” igenom alla elever för att snabb bilda dig en uppfattning hur klassen ligger till. Vill du gå in på en specifik fråga för att se hur frågan var ställd och vilka svarsalternativ eleven klickat på, klickar du på Visa.

Är det någon fråga som du ser flertalet elever har problem med kanske det kan vara en fråga att diskutera i klassen.

Meddelanden (Chatt)
I applikationen finns en meddelande-funktion. Med denna funktion kan du och din elev ”chatta” med varandra utan att någon utomstående ”hör eller ser”, vilket förhoppningsvis kan få elever som inte är så verbala i klassrummet att ställa frågor till dig och kanske ta upp saker som de vill att du som pedagog kan diskutera i klassen runt läsning och skrivande. Det är du som pedagog, eventuellt extrapedagog och eleven som kan läsa och besvara meddelanden. Om du har fått ett nytt meddelande så blir Chatt-ikonen grön i startmeny Min panel.

Böcker
Under ikonen Böcker kan du och eleven välja den bok ni arbetar med för tillfället. Vilka boktitlar du kan se beror på vilken behörighet din inloggningslicens har.

Om du som pedagog, efter att du valt bok, klickar på bokomslaget i Min Panel, får du upp de frågor som eleverna kan svara på. Du kan här läsa alla frågor, klicka på alla svarsalternativ utan att det ”registreras” och på så vis se det som eleven ser. De kanske har frågor om en viss fråga eller svarsalternativ och då kan du enkelt se det eleven undrar över.

Video
En kort video som illustrerar ovanstående kan du se här.

 

Elevmodulen

Efter inloggning i webbapplikationen kommer eleven till ”första sidan” dvs. Min Panel. Där ser de två ”böcker”, den ena är elevenkäten som är framtagen för Lust att läsa-projektet och boken ”lägg till bok”.

Nedan följer en kort presentation av de olika delarna i applikationen.
elevmodulen

Elevenkät
I webbapplikationen finns en elevenkät som eleven får upp på sin startsida efter inloggning. Vi ber er låta eleverna fylla i enkäten så snart som möjligt. Enkäten innehåller fjorton frågor där eleverna får skatta sig själva. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig och ett led i att kunna utvärdera projektet. Motsvarande elevenkät kommer att genomföras i slutet av vårterminen.

Lägg till bok
Eleven väljer den bok de arbetar med genom att klicka på ”Lägg till bok”. När eleven valt bok och klickar på bokomslaget för boken kommer de till frågorna för boken. Oavsett hur långt eleven har kommit i boken kan eleven gå in och svara på frågorna.

Frågorna
Vi har tagit fram ca 3-4 frågor per kapitel, utifrån lässtrategierna, för eleverna att svara på. Eleven får fyra val och beroende på svar får de olika respons. Responsen är alltid positiv och ger eleven kunskap var eller hur de kan hitta önskat svarsalternativ. Ibland kan ett svarsalternativ vara korrekt, ibland två och ibland alla fyra. I pedagogmodulen kan du sedan se i vilken ordning och hur många svar respektive elev har valt att ange.

Mina troféer
När eleverna har svarat på samtliga frågor i ett kapitel får de en trofé som de hittar under ikonen Mina Troféer. Troféerna är något annorlunda och tanken är att det skall bli lite kul att se vilken trofé man får efter varje avslutat kapitel. Vilken trofé som eleven får efter avslutat kapitel, slumpas av applikationen och har inget att göra med hur eleven har svarat. Troféerna kan bestå av allt från solglasögonprydd ananas, motordriven skottkärra med spoiler, maskburk, godisklubba osv. Finns det önskemål om fler eller andra troféer så inkom gärna med önskemål.

Meddelanden (Samma som i pedagogmodulen)
I applikationen finns en meddelande funktion. Med denna funktion kan du och din elev ”chatta” med varandra utan att någon annan utomstående ”hör eller ser”, vilket förhoppningsvis kan få elever som inte är så verbala i klassrummet att ställa frågor till dig och kanske ta upp saker som de vill att du som pedagog kan diskutera i klassen runt läsning och skrivande.

Böcker (Samma som i pedagogmodulen)
Under ikonen Böcker kan eleven välja den boktitel de arbetar med för tillfället.

Video
En kort video som illustrerar ovanstående kan du se här.